نویسنده = پوراسماعیلی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی توالی فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه برای یک سیستم چندمؤلفه‌یی تعمیرپذیر با ساختار سری

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-63

10.24200/j65.2017.5575

محمود حاتمی؛ محمود شهرخی؛ مرتضی پوراسماعیلی؛ حمید مؤکدی