نویسنده = اسدی کنگرج، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مکان گلوگاه بر معیارهای عملکردی خط تولید در محیط سری انعطاف‌پذیر با ماشین‌های غیرمشابه

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-24

نسیم نهاوندی؛ ابراهیم اسدی کنگرج؛ محمدرضا امین ناصری