نویسنده = اکبری جوکار، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. مکان‌یابی و تخصیص بنادر مسافری در استان مازندران با تلفیق مدل «پوشش مجموعه» و روش «تاپسیس فازی

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-30

سارا طالبی؛ محمدرضا اکبری جوکار؛ حسین بدری