نویسنده = حسنی انبوهی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. یک رویکرد کنترل تطبیقی جدید برای پایش پروفایل‌های خطی چندگانه

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-119

امیر حسین امیری؛ محمد حسنی انبوهی