نویسنده = البدوی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین عملکرد اجرایی دولت و مدیریت ارتباط با شهروند

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-61

حسین حوائجی؛ امیر البدوی