نویسنده = شیخ، رضا
تعداد مقالات: 2
2. «مکبث» روشی برای ارزیابی مطلوبیت طراحی‌های سیستمی مبتنی بر بدیهیات

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-138

نجمه مودی؛ رضا شیخ