نویسنده = زارع مهرجردی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. یک رویکرد مدل‌سازی سیستم پویا برای ارزیابی مشارکت مردم در مدیریت ضایعات جامد شهری

دوره 35.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-156

10.24200/j65.2018.20066

یحیی زارع مهرجردی؛ محدثه فرامرزی نژاد