نویسنده = ایرجی، راهله
تعداد مقالات: 1
1. مدل شبکه‌ی لجستیک معکوس چندمحصولی - چندسطحی در شرایط احتمالی

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-64

راهله ایرجی؛ سعیده غلامی