نویسنده = باقری نژاد، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. توسعه‌ی مدل مکان‌یابی ـ تخصیص بیشینه پوشش سلسله‌مراتبی اشتراکی

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-13

جعفر باقری نژاد؛ مهدی بشیری؛ حمیده نیکزاد