نویسنده = آراستی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل متغیرهای اقتصادی مؤثر بر صنعت نان ایران با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-26

زهرا آراستی؛ حسین بدری؛ طه حسین حجازی؛ زهرا گیلری