نویسنده = بدری، حسین
تعداد مقالات: 2
1. مکان‌یابی و تخصیص بنادر مسافری در استان مازندران با تلفیق مدل «پوشش مجموعه» و روش «تاپسیس فازی

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-30

سارا طالبی؛ محمدرضا اکبری جوکار؛ حسین بدری


2. تحلیل متغیرهای اقتصادی مؤثر بر صنعت نان ایران با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-26

زهرا آراستی؛ حسین بدری؛ طه حسین حجازی؛ زهرا گیلری