نویسنده = خادمی زارع، حسن
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با تقاضای قطعی پویا و قیمت پیوسته‌ی نزولی

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-35

حمیدرضا کمالی؛ احمد صادقیه؛ محمدعلی وحدت زاد؛ حسن خادمی زارع