نویسنده = دورودیان، محمدهادی
تعداد مقالات: 1
1. پایش متغیر خروجی دوجمله‌یی با به‌کارگیری الگوهای خطی تعمیم‌یافته در فرایندهای دومرحله‌یی

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-71

محمدصالح اولیا؛ امیرحسین امیری؛ محمدهادی دورودیان؛ علی عسگری