نویسنده = رضایی، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی یک رویکرد ترکیبی بر اساس شبکه‌ی نظرات و ویژگی موجودیت‌ها برای کشف نظرات جعلی مشتریان الکترونیکی

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 93-103

محمد فتحیان؛ محمدرضا غلامیان؛ اکرم رضایی