نویسنده = صارمی، ابوطالب
تعداد مقالات: 1
1. اجرای الگوریتم خوشه‌بندی بهبود یافته بر روی داده‌های ناباروری

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-112

نرگس آقابیگی؛ سمیه علیزاده؛ ابوطالب صارمی