نویسنده = آخوندزاده نوقابی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. کاوش روابط پنهان میان شاخص‌های چندگانه‌ی محرومیت با رویکرد ترکیبی داده‌کاوی و شبکه‌های پیچیده

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 131-142

احسان مومنی؛ الهام آخوندزاده نوقابی؛ بهروز مینایی بیدگلی