نویسنده = شهابی پور، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر جریان دانش بر توسعه‌ی قابلیت‌ها و تمایلات تأمین‌کنندگان در یک زنجیره‌ی ارزش

دوره 34.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-76

10.24200/j65.2018.20068

پیمان اخوان؛ علی شهابی پور؛ رضا حسنوی