نویسنده = پیرو، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بهبود کیفیت خدمات بانک‌ها: رویکرد تلفیقی مدل کانو و ماتریس کنترل عملکرد

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-20

سعید پیرو؛ سیدحیدر میرفخرالدینی