نویسنده = دانش‌جعفری، داوود
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه‌های مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-138

یاسر کشتیبان؛ محمدحسین صبحیه؛ حسن دانائی‌فرد؛ داوود دانش‌جعفری