نویسنده = شعبانزاده گواسرایی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: صنعت روغن خوراکی)

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-86

معصومه شعبانزاده گواسرایی؛ سمیه علیزاده؛ پروانه فرزانگان