نویسنده = آزاده، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی جدید در نظریه‌ی بازی فازی برای ارزیابی تصمیم بهینه در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-116

محمدعلی آزاده؛ امید عمیدی گلپایگانی