نویسنده = رازیان، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب وب‌خدمت مبتنی‌بر مشاهدات کاربران در سناریوی رایانش ابری

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-97

10.24200/j65.2018.7353.1827

محمد رضا رازیان؛ محمد فتحیان