موضوعات = کنترل کیفیت آماری
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و تجزیه‌و‌تحلیل الگوهای سیکلی و سیستماتیک در نمودارهای کنترل فرآیند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.50069.1837

سید محمد تقی فاطمی قمی؛ سیدعلی لسانی


2. توسعه روشهای آماری مبتنی بر موجک برای پایش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.50530.1854

رسول نورالسنا؛ مهدی کوشا


3. طراحی بهینه آزمون های زوال تسریع شده مخرب با حضور ریسک های رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.50338.1848

مرتضی آگاه؛ رسول نورالسنا؛ کامیار صبری لقائی