دوره و شماره: دوره 25، شماره 47، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-82