دوره و شماره: دوره 24، شماره 45، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-146