دوره و شماره: دوره 24، شماره 41، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-78