دوره و شماره: دوره 22، شماره 36، دی 1385، صفحه 1-120 

پژوهشی

1. طراحی سیستم تلمبه ی آب از چاه با کاربری انرژی باد

صفحه 3-8

محمد رضا صفائیه؛ محمد دانشورکاخکی


4. شناخت و ارزیابی سازمان از طریق استعاره‌ها

صفحه 33-44

سید علیرضا فیض‌بخش؛ شهرزاد روحانی