دوره و شماره: دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 1-144 
2. بررسی بهسازی و سرعت سردشدن الیاژ آلومینیم AS5U3G

صفحه 15-21

حسن سعید‌ی‌نیا؛ سعید شبستری؛ سعید سعیدی‌ نیا


3. بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر الیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET

صفحه 22-28

فردین نعمت‌زاده؛ امیر حسین کوکبی؛ سید محمد مهدی هادوی؛ فرامرز عادلی


10. بازیابی اطلاعات از محیط های کنترل پروژه

صفحه 65-69

سیدرموسی خالصی‌زاده؛ محمد هادی نورانی