دوره و شماره: دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 1-140 
5. محیطی برای تولید برنامه از توصیق صوری

صفحه 42-53

سید حسن میریان حسین ابادی؛ آرش جلالی


6. اتوماتای یادگیری سلولی و کاربرد‌های آن

صفحه 54-77

محمد رضا میبدی؛ حمید بیگی؛ مسعود طاهر خانی


7. روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز

صفحه 78-85

عبدالرضا مالکی؛ محمد رضا ذوالقدری؛ سید جواد مهدوی


8. آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DSکدما در محیط محوشونده چند مسیره

صفحه 86-92

ماهرخ غنی شایسته؛ معصومه نصیری کناری؛ رسول بخش دامنی