دوره و شماره: دوره 15، 16- ویژه نامه، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-86 
2. بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی

صفحه 10-19

محمود ابوالقاسمی؛ جعفر کیوانی؛ فریدون رحیم‌زاده


4. بررسی مقایسه‌ای تحقیق و توسعه (R&D) در چند کشور جهان

صفحه 25-32

جواد علاقبندراد؛ رضا ملکزاده؛ آذرخش مکری


6. موقعیت پژوهش در علوم پزشکی

صفحه 53-60

رضا ملکزاده؛ جواد علاقبندراد؛ کریم وصال شیرازی؛ آذرخش مکری