دوره و شماره: دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، پاییز و زمستان 1376، صفحه 1-94