دوره و شماره: دوره 12، شماره 12، بهار و تابستان 1375، صفحه 1-86