دوره و شماره: دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار و تابستان 1381، صفحه 3-84 
7. اولویت‌ها در سیاست‌گذاری علم و فناوری

صفحه 37-47

محمد حسین سلیمی؛ امیر علی سیف‌الدین