دوره و شماره: دوره 11، شماره 11، پاییز و زمستان 1374، صفحه 1-82 
1. نقش آموزش عالی دولتی در ایران

صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمد باقر غفرانی