دوره و شماره: دوره 9، شماره 5، بهار و تابستان 1372، صفحه 1-96 
15. اطلاعات سراسری و همگانی

صفحه 76-78

نظام‌الدین مهدودی امیری؛ داریوش تصدیقی