دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1371، صفحه 11-66