دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1371، صفحه 1-64