اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر صالحی

استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

salehisharif.edu

سردبیر

دکتر سیدتقی اخوان نیاکی

مهندسی صنایع استاد مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف

sina.sharif.edu/~niaki/
niakisharif.edu
66164090

مدیر داخلی

پوران خیرمندی

علوم ارتباطات اجتماعی مجله ی علمی و پژوهشی شریف

pajouheshsharif.edu
66164093

مدیر وب سایت

مهرک پورابراهیمی

کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست کارشناس امور اداری

mehrak_pourebrahimiyahoo.com
66164093

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدتقی اخوان نیاکی

استاد مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف

niakisharif.edu
66165740

دکتر امیر آذرون

دانشگاه سیمون فریزر

amir_azaronsfu.ca

دکتر بهروز افشار نجفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

behrouz.afshargmail.com

دکتر امیر البدوی

استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس

albadvimodares.ac.ir
82883395

دکتر محمدرضا امین ناصری

استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس

amin_nasmodares.ac.ir
88332900

دکتر رضا برادران کاظم زاده

دانشگاه تربیت مدرس

rkazemmodares.ac.ir

دکتر کامران پی نبر

انیستیتو تکنولوژی جورجیا

kamran.paynabarisye.gatech.edu

دکتر مجید توانا

دانشگاه لاسال

tavanalasalle.edu

دکتر رضا توکلی مقدم

استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران

tavakoliut.ac.ir
82084183

دکتر فریبرز جولای

استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران

fjolaiut.ac.ir
88021067

دکتر سیدحسام الدین ذگردی

دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس

zegordimodares.ac.ir
82883394

دکتر هژیر رحمان داد

دانشگاه کمبریج

hazhirmit.edu

دکتر مهران سپهری

دانشیار مدیریت و اقتصاد- دانشگاه صنعتی شریف

sepehrisharif.ac.ir

دکتر محمد سعیدی مهرآباد

ساخت و تولید پیشرفته استاد مهندسی صنایع - دانشگاه علم و صنعت ایران

mehrabadiust.ac.ir
77240484

دکتر محمود شفیعی

مهندسی قابلیت اطمینان و بهینه سازی نگهداری و تعمیرات دارائیهای فیزیکی دانشگاه کرنفیلد

m.shafieecranfield.ac.uk

دکتر کوروش عشقی

دانشگاه صنعتی شریف

eshghisharif.edu

دکتر عادل علاءالدینی

دانشگاه سن آنتنیو تگزاس

adel.alaeddiniutsa.edu

دکتر سیدمحمد فاطمی قمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fatemiaut.ac.ir

دکتر یحیی فتحی

دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

fathincsu.edu

دکتر جواد فیض الهی

دانشگاه ایالتی جورجیا

feyzollahigmail.com

دکتر هاشم محلوجی

استاد مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف

mahloojisharif.edu
66165717

دکتر محمد مدرس یزدی

دانشگاه صنعتی شریف

modarressharif.edu

دکتر آیدین ناصحی

دانشگاه بریستل

memberorkut.com

دکتر امیرعباس نجفی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

aanajafikntu.ac.ir

دکتر منوچهر نجمی

دانشیار مدیریت - دانشگاه صنعتی شریف

m.najmisharif.ac.ir

دکتر رسول نورالسناء

دانشگاه علم و صنعت

rassouliust.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محمدرضا اسلامی

استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

eslamiaut.ac.ir
64543416

دکتر عباس افشار

استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

abrishamsharif.edu

دکتر عباس انواری

استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف

anvarisharif.edu
6616 4512

دکتر اعظم ایرجی زاد

استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف

irajisharif.edu
66164513

دکتر داور بقاعی

استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف

dboghaeisharif.edu
66022727

دکتر یحیی تابش

استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف

tabeshsharif.ir
66005319

دکتر جعفر توفیقی داریان

استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس

towfighimodares.ac.ir
82883311

دکتر حسن حاجی کاظمی

استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد

hkazemiferdowsi.um.ac.ir
8815100

دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس

rahimi_ghmodares.ac.ir
82883356

دکتر یدا... سبوحی

استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

saboohisharif.edu
66072723

دکتر سعید سهراب پور

استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

saeedsharif.ir
66165521

دکتر مجید صادق آذر

استاد مهندسی عمران- دانشگاه تهران

essabetut.ac.ir
88090544

دکتر علی اکبر صالحی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

salehisharif.edu
66165691

دکتر ناصر طالب بیدختی

استاد مهندسی عمران - دانشگاه شیراز

talebshirazu.ac.ir
0711- 6287505

دکتر محمدرضا عارف

استاد مهندسی برق- دانشگاه صنعتی شریف

arefsharif.edu
6616 5935

دکتر محمود یعقوبی

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز

yaghoubshirazu.ac.ir
0711-6274841

دکتر محمدمهدی علیشاهی

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز

alishashirazu.ac.ir
0711- 2303051

دکتر علی کاوه

استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

alikavehiust.ac.ir

دکتر محمد کرمانشاه

استاد دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

mkermansharif.edu
66022727

دکتر مهدی محقق

استاد دانشکده ادبیات- دانشگاه تهران

anrmokanon.met
55380416

دکتر علینقی مشایخی

استاد مدیریت و سیستم - دانشگاه صنعتی شریف

mashayeksharif.ac.ir
66165856

دکتر علی مقداری

استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

meghdariisharif.edu
66000021

دکتر رضا مکنون

استاد دانشکده عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

maknoonaut.ac.ir
64543015

دکتر امیرهوشنگ مهریار

استاد مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

mehryarsharif.ac.ir
22010616

دکتر هادی ندیمی

استاد دانشکده معماری- دانشگاه شهید بهشتی

h_nadimisbu.ac.ir