داوران

فرآیند داوری

 

پس از دریافت مقاله و انجام بررسی های اولیه و تطابق مقاله دریافتی با ضوابط و چهارچوب مورد نظر مجله، مقاله در فرآیند بررسی محتوایی و علمی قرار می گیرد.

-         با توجه به محتوای مقاله و زمینه تخصصی آن، طبق نظر سردبیر / سردبیر تخصصی مجله، از استادان و متخصصان ذیربط داخلی و خارجی کشور، داوران انتخاب می شوند.

-         نقش داوران، همکاری با سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در بررسی محتوایی و علمی و ارتقاء کیفی مقـالات با ارائه ی نظرات مستدل علمی است.

-         داور منتخب بعد از بررسی مقاله، آمادگی خود را در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری مقاله (به دلیل همسو نبودن حوزه تخصصی، کمبود وقت یا ...) به صورت برخط (آنلاین) اعلام می کند.

-          در صورت عدم پذیرش داوری، از ایشان انتظار می رود مجله را در انتخاب داور مناسب یاری کند.

-         در صورت پذیرش بررسی مقاله، داور نظرات تخصصی و اصلاحی خود را براساس مستندات علمی و به دور از اعمال نظر شخصی و سلیقه یی انجام داده و نتیجه را در مهلت مقرر به دفتر مجله منعکس می نماید.

-         رعایت امانت و حفظ اطلاعات مقالات از سوی داوران لازم و ضروری است، و از آنجایی که این مرحله به صورت محرمانه انجام می شود هرگونه تماس با نویسندگان مقالات و ارائه نظرات فقط از طریق دفتر مجله انجام می شود.

برای مطالعه راهنمای داوران کلیک کنید.