نویسنده = سیدحمیدرضا پسندیده
تعداد مقالات: 5
3. برنامه‌ریزی تولید ـ توزیع چندهدفه بر پایه‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-63

امیرحسین نیکنام‌فر؛ سید حمیدرضا پسندیده


4. مدل‌سازی یک‌پارچه تولیدکننده ـ خرده‌فروشان بر پایه مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-118

امیرحسین نیکنام فر؛ سید حمیدرضا پسندیده


5. مدل‌سازی و حل یک مسئله‌ی دوباره‌کاری تولید با استفاده از رویکرد صف

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-71

محمدامین ایری؛ سیدحمیدرضا پسندیده