نویسنده = علی سلماس نیا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد روش‌های تخمین داده‌های از دست رفته‌ی فازی بر شاخص توانایی فرایند دومتغیره‌ی فازی Cp‌m

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-73

10.24200/j65.2017.5576

عرفانه نیکزاد؛ عاطفه عشوری؛ امیرحسین امیری؛ علی سلماس‌نیا


2. بهینه‌سازی چندهدفه‌ی مسئله‌ی مرکز تماس چندگانه بااستفاده از متدولوژی سطح پاسخ

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-57

رضا برادران کاظم زاده؛ علی سلماس نیا؛ هادی دارابی