دوره و شماره: دوره 34.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-152 

پژوهشی

2. ارائه‌ی رویکردی جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض ریسک رهیافت مقایسه‌یی

صفحه 3-11

10.24200/j65.2018.20050

احسان محمدیان امیری؛ سیدبابک ابراهیمی؛ مریم نژاد افراسیابی


11. اندازه گیری کارایی ساختارهای شبکه‌یی در شرایط کنترل متغیرهای واسطه‌یی

صفحه 101-109

10.24200/j65.2018.20051

امیر حسن زاده؛ سید مصطفی رضوی؛ غلامرضا جهانشاهلو؛ امین مصطفایی