دوره و شماره: دوره 25، شماره 52، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-74