نویسنده = ناصر ساداتی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد‌ی مبتنی بر الگوریتم ژنتیکی به حل مسئله‌ی قطب گماری با بازخور خروجی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1380، صفحه 8-15

ناصر ساداتی