اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 339
تعداد پذیرش 70
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 155
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 95

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 816
تعداد مشاهده مقاله 862004
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 667330
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 66 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 229 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 332 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 257 روز
درصد پذیرش 21 %