نویسنده = محمد کاظمینی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی مجموعه پیل سوختی بسپار جامد یک کیلووات

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 40-44

محمد کاظمینی