نویسنده = معصومه نصیری کناری
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DSکدما در محیط محوشونده چند مسیره

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1382، صفحه 86-92

ماهرخ غنی شایسته؛ معصومه نصیری کناری؛ رسول بخش دامنی