نویسنده = فرزان رشیدی
تعداد مقالات: 1
1. تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، بهار و تابستان 1384، صفحه 13-21

جواد عبدی؛ فرزان رشیدی؛ کارو لوکس؛ علی خاکی صدیق