نویسنده = علی کرمی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت توسعه‌یی زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، بهار و تابستان 1379، صفحه 17-22

علی کرمی