نویسنده = اشرفالدین سخنسنج
تعداد مقالات: 1
1. زیست‌فناوری و توسعه‌ی منابع طبیعی

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، بهار و تابستان 1379، صفحه 58-61

اشرفالدین سخنسنج